Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

5.06.2024

Celem kursu
jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uczestnicy kursu
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wymagania dla kandydata:

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia,  technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz :

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego, lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3. dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Ponadto w pracy instruktora pnz przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

-  zainteresowania dydaktyczne i społeczne

- zdolności organizacyjne

- odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność spostrzegawczość

- dobra pamięć wzrokowa i fotograficzna

- umiejętność samodzielnego myślenia i działania

- umiejętność pracy z młodzieżą

Czas trwania kursu:
48 godzin: (5 h Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy , 8 h Elementy psychologii w komunikacji i relacjach "instruktor - osoba ucząca się", 27 h Metodyka praktycznej nauki zawodu, 8 h Umiejętności dydaktyczne)

Koszt kursu: 900,00 złotych

 

Serdecznie zapraszamy!