Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rybniku

Aktualności

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - ZAPRASZAMY NA KURSY!!!

25.01.2023

Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym

 

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców, jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający.
Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:

 • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
 • ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
 • rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw
  i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

 

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

 
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe procesy, technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy lub wdrażała nowe procesy.
 

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 

W ramach niniejszego priorytetu może być sfinansowane kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników), które zostały zatrudnione w okresie ostatniego roku lub w okresie ostatniego roku miały zmieniony zakres obowiązków w aktualnym miejscu pracy lub będą je miały zmieniony
w perspektywie najbliższych 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

 
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 

Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Priorytet adresowany jest także do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin.
Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania.
Uwaga: Warunki - powrotu na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz bycia członkiem rodziny wielodzietnej - nie muszą być spełniane łącznie.

 

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych
Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia, jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

 
Wsparcie  kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

 

Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2023 roku) odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku

o dofinansowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności, w tym poprzez wykazanie bezpośredniego związku danego stanowiska pracy z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 
Uwaga: Warunki – szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych oraz posiadanie, jako przeważającego, jednego z wymienionych powyżej kodów PKD - nie muszą być spełniane łącznie.

Czytaj dalej »

Uprawnienia elektroenergetyczne G1 - rozpoczęcie luty 2023 r.

19.01.2023

 

Czytaj dalej »

SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH-ZAPRASZAMY

18.01.2023

Zapraszamy na szkolenia :

 

 

 • Trening motywacyjny
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Skuteczne negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej
 • Budowanie własnej asertywności
 • Metody pokonywania stresu i efektywne działanie
 • Asertywność w kontaktach

Czytaj dalej »

Pozostałe Aktualności

Kurs " Krój i szycie"-rozpoczęcie luty 2023 r.

Kurs " Krój i szycie"-rozpoczęcie luty 2023 r.

18.01.2023

Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin-szkolenie podstawowe-08.02.2023 r.

Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin-szkolenie podstawowe-08.02.2023 r.

12.01.2023

Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin - szkolenie uzupełniające -04.03.2023 r.

Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin - szkolenie uzupełniające -04.03.2023 r.

12.01.2023

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

29.12.2022

FLORYSTA

FLORYSTA

29.12.2022

Guzik z pętelką - warsztaty krawieckie dla początkujących

Guzik z pętelką - warsztaty krawieckie dla początkujących

29.12.2022